Algemene Voorwaarden

 

BEROEPSGEBRUIKEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN EIGEN AAN HET DRUKKERIJBEDRIJF
Opgesteld door FEBELGRA, Federatie van de Belgische Grafische Industrie vzw, lid van het Verbond van Belgische Ondernemingen.

ALGEMENE BEPALINGEN
Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen.

Artikel 1 
Opdrachtgever is wie de order geplaatst heeft, leverancier is wie aanvaard heeft de order uit te voeren. 

Artikel 2 
Het bezorgen aan een leverancier van productie-elementen (grond- stoffen, model, kopij, en/of digitale bestanden, ...) met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich aan deze leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden. 

Artikel 3 
De offerten van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Wanneer de lonen en/of de prijzen van de grondstoffen stijgen, worden de offerteprijzen herzien volgens de Febelgra-indexatieformule, die op eerste verzoek aan de opdrachtgever gezonden wordt. De offerten worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maand. De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. 

Artikel 4 
Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van de order tegen het overeenkomstig gedeelte van de totale prijs. 

Artikel 5 
Elke persoon of firma die een bestelling doet met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling ervan, zelfs indien de leverancier zich met deze wijze van factureren akkoord heeft verklaard, behalve in die gevallen waarin de derde de bestelbon heeft medeondertekend. 

REPRODUCTIERECHTEN EN VERMELDING VAN DE NAAM VAN DE LEVERANCIER 

Artikel 6 
De leverancier is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de druk- of reproductieopdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht. 

Artikel 7 
Indien de wet zulks vereist mag de opdrachtgever zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of anderen reeds vermeld staat. 

ZETSEL, MATERIAAL VAN DE LEVERANCIER, DRUKPROEVEN EN GOED VOOR DRUK

Artikel 8 
De lettersoort, evenals de lay-out, wordt door de leverancier vrij gekozen. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina's, die hij van de opdrachtgever ontvangt. 

Artikel 9 
Indien de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van de leverancier, moet dit op tijd (rekening houdend met de orderplanning), degelijk verpakt en franco geleverd worden in de bedrijfsgebouwen van de leverancier. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal. Als de opdrachtgever prepress-materiaal digitaal levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan draagt de leverancier geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de uitbelichting. Als de opdrachtgever digitale bestanden ter beschikking stelt van de leverancier, dan moet hij zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze bestanden. Behoudens opzet en zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers, zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de door deze problemen veroorzaakte bijkomende kosten. 

Artikel 10 
Op vraag van de opdrachtgever zorgt de leverancier voor een eenvoudige drukproef bv. laserprint, blauwdruk of impositieproef. Verzorgde drukproeven o.a. in getrouwe kleuren en/of op oplagepapier worden extra aangerekend. Vraagt de opdrachtgever geen drukproef, dan is de leverancier in geen enkel geval verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindproduct.
Van zodra de leverancier de betaling van de bestelling heeft ontvangen, wordt de bestelling beschouwd als goedgekeurd. Leverancier en opdrachtgever erkennen dat elektronische communicatie kan dienen als bewijs voor goedkeuring van de drukproef.  

Artikel 11 
De leverancier moet de door de opdrachtgever aangeduide zetfouten en woordsplitsingsfouten verbeteren, maar is niet verantwoordelijk voor spellings-, taalkundige - of grammaticale fouten. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (in de tekst, in bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, in het druk- of bindwerk, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machinestilstanden in afwachting van de "goed voor druk". De mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever. 


Artikel 12 
Het overmaken door de opdrachtgever van een gedagtekende en ondertekende "goed voor druk" ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. De "goed voor druk" blijft eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting. 

BEWARING 

Artikel 13 
Indien de opdrachtgever wenst dat de leverancier productie-elementen zoals zetwerk, filmen, montages, kapvormen, ontwerpen, tekeningen, diskettes, ... bewaart, zal hij dit schriftelijk vóór de uitvoering van de opdracht met de leverancier overeenkomen. De bewaring gebeurt op risico van de opdrachtgever, die de leverancier uitdrukkelijk ontslaat van elke verantwoordelijkheid in verband met deze bewaring (o.a. verlies of beschadiging), behalve in geval van opzet of zware fout van de leverancier. Offsetplaten worden niet bewaard. 

LEVERINGSTERMIJN 

Artikel 14 
De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen zijn geschatte levertermijnen die beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de nodige elementen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van de "goed voor druk", in gebreke is gebleven. Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang van het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd : oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij de leverancier als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid. 

PERIODIEKEN - OPZEG 

Artikel 15 
De opdrachtgever kan de leverancier het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard, d.i. een opdracht met terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient betekend te worden met een aangetekende brief. Bij niet-naleving van de termijnen zal de opdrachtgever de leverancier vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de niet-nageleefde periode. Opzeggingstermijn :
- 3 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 7 500 EUR ;
- 6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 25 000 EUR ;
- 1 jaar voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzet cijfer van 25 000 EUR of meer. 

AFWIJKINGEN 

Artikel 16 
Voor papier, karton en boekbindersmateriaal, verwerkt door de leverancier, aanvaardt de opdrachtgever de toleranties, opgelegd door de fabrikanten van deze materialen. De leverancier mag 5% (met een minimum van honderd exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplarenleveren en factureren. Van drukwerk dat een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereist, mag de leverancier 20% (met een minimum van 200 exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. De minder- of meerexemplaren worden verrekend tegen de prijs van bijkomende exemplaren. 

Artikel 17 
Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normaal beschikbare grondstoffen. Speciale vereisten zoals inktlichtechtheid, geschiktheid voor voedingsmiddelen, e.a. moeten bij de prijsaanvraag door de opdrachtgever opgegeven worden. Indien ze achteraf kenbaar gemaakt worden, kan dit aanleiding geven tot een prijsaanpassing. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren, als- mede de volmaakte onveranderlijkheid van de inkten en de volmaak- te onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen, eigen aan de aard van het uit te voeren werk, worden uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgever.

HERROEPEN, KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID 
 

Artikel 18 
Elke klant heeft het recht om zonder aantoonbare reden af te zien van zijn aankoop binnen de redelijke bedenktermijn van 14 dagen. Deze termijn gaat in vanaf de dag van ontvangst van de aankoop door de klant, of vanaf een door de verkoper en klant (of vertegenwoordiger van de klant) afgesproken periode. Tijdens de bedenkperiode zal de klant de ontvangen producten en de verpakking bewaren als een goede huisvader. Indien de klant gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht dient hij alle producten incl. de originele verpakking terug te sturen naar De Printshop, Kapelstraat 11, 2660 Hoboken indien mogelijk. Mogelijke kosten in geval van herroeping zijn beperkt tot de kosten voor de terugzending van de ontvangen producten. Indien de klant reeds betaalde voor de geretourneerde goederen, dan zal het bedrag binnen de 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten worden terugbetaald. OPGELET: Elk recht op retour vervalt ingeval van levering van producten die op maat, volgens de specificaties van de klant worden gemaakt. Meer hierover in het volgend artikel 19.

 

Artikel 19 
Het herroepingsrecht kan niet uitgeoefend worden voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
De Printshop kan de aangekochte goederen bijgevolg niet terugnemen binnen de gestelde termijn van 14 dagen, gezien de goederen vervaardigd werden volgens de specificaties van de klant en de goederen een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Hierdoor vervalt het heroeppingsrecht van de bij De Printshop aangekochte goederen volledig.

 

Artikel 20 
Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever een klacht of protest met bewijsmateriaal aan de leverancier uiterlijk binnen de 14 dagen na ontvangst van de eerste levering van goederen opsturen. Indien de leverancier de teruggave van goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 14 dagen te lopen vanaf de datum van de uitnodiging de goederen in ontvangst te nemen. Bij ontstentenis hiervan, vanaf de factuurdatum. Indien de leverancier binnen deze termijn van 14 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever alle goederen volledig aanvaard heeft. Als de opdrachtgever een deel van de geleverde goederen gebruikt of per post aan derden laat verzenden of voor verspreiding aan een distributieonderneming laat afgeven, houdt dat in dat hij de hele oplage aanvaard heeft. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet het recht heel de bestelling af te keuren. De leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade aan de opdrachtgever o.a. winstderving. 

Artikel 21 
De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren, die worden verrekend tegen de prijs van de bijkomende exemplaren. 

Geschillenbeslechting

“De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig/verplicht deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.” Indien u niet verplicht of bereid bent deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure, kunt u als volgt informeren over het ODR-platform: “De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.”


MATERIALEN VAN DE OPDRACHTGEVER - RISICO 

Artikel 22 
De levering geschiedt in het bedrijf van de leverancier. Verpakking en vervoer zijn ten laste van de leverancier. Het risico van de goederen tijdens dat vervoer wordt gedragen door de leverancier.

Artikel 23 
De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om alle gegevens correct te vermelden om een levering mogelijk te maken. Wanneer een levering toch wordt terug gestuurd door de transporteur, dan engageert De Printshop zich tot het bewaren van de teruggeleverde goederen met een termijn van maximaal 1 maand te beginnen op het moment van terugname door De Printshop. Wanneer in deze redelijke termijn geen melding wordt gemaakt van terugname door de klant, dan worden de goederen zonder gevolgen van rechtswege vernietigd. De klant heeft in deze periode het initiatiefrecht en kan in die periode steeds contact opnemen met De Printshop om een nieuw levermoment af te spreken.

Artikel 24 
Alle goederen (papier, films, informatiedragers, enz.) toevertrouwd door de opdrachtgever en die in het bedrijf van de leverancier staan, blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de leverancier van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheel of gedeeltelijk, en dit om welke reden ook, behalve in geval van opzet, zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers of wanneer bovengenoemde bewaargeving één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst is. Hetzelfde geldt voor de goederen die voor de opdrachtgever bestemd zijn. De bewaringskosten worden in rekening gebracht met ingang van de aan de opdrachtgever betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze goederen als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden. 

BETALING - BEVOEGDHEID 

Artikel 25 
Bij de bestelling kan gevraagd worden een voorschot van 1/3 van het bedrag te betalen, eenzelfde voorschot na ontvangst van de "goed voor druk" en het saldo bij de levering. De wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking mede. Vanaf de vervaldag brengt elke niet-betaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente op, gelijk aan de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond naar het hogere halve procentpunt. Wanneer de factuur in hoofdsom en rente niet betaald worden binnen de 14 dagen na verzending van een aangetekende aanmaningsbrief, wordt de schuld verhoogd met een bijkomende schadevergoeding, conventioneel vastgesteld op 15% van het op de vervaldag verschuldigde bedrag met een minimum van 50 EUR. Bovendien heeft de leverancier dan het recht onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, waarvoor de leverancier uitstel van betaling toegestaan heeft aan de opdrachtgever. De leverancier heeft dan bovendien het recht de uitvoering van lopende contracten te schorsen tot de opdrachtgever de in dit artikel omschreven voorschotten betaald heeft. 

Artikel 26 
In geval van levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering. 

Artikel 27 
Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering (lonen, arbeid op loonbasis, aankopen van grondstoffen zoals afbeeldingen, onderaannemingen, enz.) waarin de bestelling zich bevindt. Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomende conventionele vergoeding van 10% . 

Artikel 28 
De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico's die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij te zijner beschikking worden gesteld. 

Artikel 29 
Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is. 

COOKIES

Artikel 30 
Bij het bezoeken van een website worden kleine stukjes informatie of cookies door je browser opgeslagen op je computer. Deze worden gebruikt om bijvoorbeeld je persoonlijke voorkeuren te onthouden. Ook De Printshop.be maakt gebruik van cookies. Sommige cookies plaatsen wij (first party cookies), andere worden door onze partners geplaatst, zoals bijvoorbeeld social media sites en adverteerders (third party cookies). We gebruiken strikt noodzakelijke cookies om de site te laten functioneren. Zonder deze functionele cookies werkt De Printshop.be niet optimaal. De Printshop.be maakt gebruik van Google Analytics om het bezoekersgedrag te analyseren. Met deze analytische cookies kunnen we meten waar onze bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde pagina's lezen etc. De gemeten gegevens worden anoniem (zonder je IP-adres) verwerkt en worden nooit aan derden verschaft, tenzij wettelijk verplicht. Indien je geen cookies wenst te installeren, kan je dit steeds via je browser uitschakelen. Raadpleeg de helpfunctie van jouw browser hiervoor.


VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER BIJ HET BESTELLEN VAN POLITIEK DRUKWERK WAAROP HET BTW-TARIEF VAN 6% VAN TOEPASSING IS
 

Artikel 31 

A. toepasbaar btw-tarief

Drukwerk is in beginsel onderworpen aan het standaard btw-tarief van 21%. Onder bepaalde voorwaarden kan een politieke partij en haar leden echter genieten van een verlaagd btw-tarief van 6%.
Het gaat hier ondermeer over verkiezingsaffiches, -strooibrieven, -brochures, -pamfletten enzovoort waarvoor het tarief van 6% btw geldt. Dit betreft drukwerk bestemd om ter kennis van het publiek gebracht te worden, niet bedoeld voor het maken van handelsreclame.
Ander drukwerk en verkiezingsdrukwerk zoals oproepingsbrieven, stembiljetten, maar ook briefhoofden, omslagen, postkaarten, kalenders, naamkaartjes, gepersonaliseerde mailings, ed. vallen onder het gewone tarief van 21% btw.

B. Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever

De opdrachtgever die de bestelling plaatst is verantwoordelijk voor de keuze van het juiste btw-tarief en zal bij keuze van een te laag percentage aansprakelijk kunnen worden gesteld. De Printshop wijst bij de keuze van een te laag btw-tarief, gemaakt door de opdrachtgever, alle verantwoordelijkheid af en behoudt zich alle rechten voor om een gecorrigeerde factuur op te maken en alle relevante kosten alsook het verhoogde btw-bedrag onmiddellijk te verhalen op de opdrachtgever en de betaling ervan te eisen. De opdrachtgever ontslaat door de bestelling te plaatsen De Printshop van iedere verantwoordelijkheid omtrent het toe te passen tarief inzake de btw-wetgeving en neemt vanaf heden alle gevolgen van een verkeerde toepassing onherroepelijk voor zijn rekening.